Y_COP21 opfølgning 12 maj 2016

nn

Opfølgning på COP-21 aftalen i udviklingslande

Ingeniørhuset, den 12. maj 2016 kl 17-19. IDA Global Development holdt i samarbejde med IDA Grøn Teknologi og IDA Byg møde om opfølgningen på COP-21 aftalen fra december 2015 i Paris, herunder den brancheorienterede Lima-Paris-agenda og Pre-2020.

Følgende oplægsholdere deltog i mødet:

  • Line Skou Hauschildt. Forhandler i den danske delegation til FN’s klimaforhandlinger (inkl. pre-2020 og Lima-Paris agenda). Energistyrelsens Center for Global Rådgivning og forhandling. Her hendes power-point præsentation.
  • Kurt Emil Eriksen. Bestyrelsesmedlem IDA Byg og Senior Political Advisor i VELUX. Deltog i COP-21 og i stiftelsen af Global Alliance for Buildings and Construction
  • Jørgen Eskemose, leder af arkitektskolens internationale afdeling, med indgående kendskab til byplanlægning i Afrika.
  • Carsten Glenting fra COWI med erfaring i vedvarende energi, energieffektivitet i bygninger og industri, samt finansieringsaspekter af energi og klima i Afrika, Asien og et samarbejde med Mexico om Klima og Energi.
  • Ordstyrer: Hans Peter Dejgaard. Næstformand i IDA Global Development. Deltog i COP-21 i Paris.

Mødet havde fokus på opfølgning i udviklingslande på COP-21 aftalen indenfor energieffektivisering, bæredygtige teknologiløsninger til byggeri, fysisk planlægning og samspillet mellem privat-offentlig sektor, der fremmer implementering af de frivillige mål sat af landene ift. COP21 i Paris.

Ordstyreren, Hans Peter Dejgaard, fortalte, at ideen til mødet opstod i Paris under COP-21s Buildings Days, hvor en koalition for at begrænse CO2 udslip indenfor byggebranchen (som står for 30% af verdens CO2-udslip) blev grundlagt. ’Global Alliance for Buildings and Construction’ blev sammen med rammerne, de forskellige konventioner og COP-21 aftalen præsenteret og diskuteret på mødet.

Line Skou Hauschildt – Specialkonsulent i Energistyrelsen og forhandler i den danske delegation til FN’s klimaforhandlinger – fremlagde klimaforhandlingernes historie og Parisaftalens vigtigste resultater.

Mulighederne for at fremme danske løsninger, bilaterale samarbejder med vækstøkonomier, mobilisering af klimafinansiering til ulande, specielt privat finansiering, Den Grønne Klimafond (GCF) og Klimafinansieringsfonden (KIF) – var hovedemnerne under Line Skou Hauschildts præsentation.

Line beskrev endvidere, hvordan der hvert femte år laves en global stock take, der analyserer temperaturstigningerne, hvad konsekvenserne og hvad udledningsscenarierne er, og hvad er mulighederne er for at reducere yderligere. Danmarks kæphest er i den forbindelse at sikre fokus på konkrete løsninger og potentialer i.f.m. disse stock takes.

Der blev fra salen stillet spørgsmålstegn ved, om Danmark kan opnå sine forpligtigelser i forhold til klimafinansiering_ Det er et politisk spørgsmål, der til dels er udenrigsministeriet resort. Der ligger ikke en fast forpligtelse til de enkelte lande, men Danmark har hidtil bidraget til klimafinansiering, bl.a. gennem Den Grønne Klimafond (GCF) og Klimafinansieringsfonden (KIF). Line henvise i øvrigt til Climate Initiatives Database som en yderst informativ kilde til yderligere information om klimafinansiering.

Kurt Emil Eriksen – Bestyrelsesmedlem i IDA Byg og Senior Political Advisor i VELUX – beskrev alliancen ’Global Alliance for Buildings and Construction’, inklusiv alliances formål og stiftelse under Paris.

 

Global Alliance for Buildings and Construction har som sit umiddelbare formål at Øputting the buildings and construction sector on a below 2C pathØ.  Over 50 nationale og internationale organisationer, professionelle netværk og finansierer har underskrevet. Der er to danske firmaer ud af de 8 virksomheder, der har underskrevet, Velux og Danfoss.  Danmark er ikke blandt de lande, der har underskrevet alliancen.  Grunden (til at Danmark ikke har underskrevet) er sandsynligvis, at mange af de tiltag, der forgår i Bonn, og andre ved andre møder, er i store træk det samme, der foregår og diskuteres i denne alliance.

Der er ingen forpligtigelser ved at være med i alliancen, ud over, at man skriver under på, at man vil dele viden og erfaringer.

Kurt Emil Eriksen beskrev endvidere i korte træk KR Foundation, som er fond etableret af VELUX, som hvert år i en ti-årig periode uddeler 100 millioner kr. Ejerne af Velux gruppen har etableret denne fond til klimarelaterede indsatser i andre lande end Danmark (f.eks ulande).

Carsten Glenting – COWI – beskrev betydningen af udviklings- og mellemindkomstlandenes Intended Nationally Determined Contributions (INDCs) plus gave et overblik over ”The Mexican-Danish Climate Change Mitigation and Energy Programme”, som implementeres af COWI’.

INDC’s er en nøglekilde, hvis man er interesseret i at vide, hvad de enkelte lande har intentioner om at gøre i forhold til klimaindsatser.

Der findes en bred vifte af planer indenfor energiressourcer, og energieffektivisering i bygningsmassen og i industrien. Carsten Glenting kom med et par eksempler: Lande som Vietnam og Mexico har forpligtet sig at skære drastisk i deres CO2-udslip i en tid, hvor de er i en kraftig økonomisk udvikling. Kina er på vej til at blive den store spiller indenfor udledning, bl.a. p.g.a. satsninger på energieffektivitet, der vil gøre fortsat økonomisk vækst mulig, idet væksten i GDP er større end væksten i udledning.

Carsten Glenting gav desuden et overblik over ”The Mexican-Danish Climate Change Mitigation and Energy Programme” og COWI’s erfaringer med at implementere dette program, som er et samarbejde mellem energistyrelsen og det mexicanske energiministerium og en bred vifte af mexicanske partnere og danske konsulenter, inkl. COWI og DTU Wind, som bidrager med teknologier og løsninger, der er anvendelige også i Mexico.

Jørgen Eskemose – leder af arkitektskolens internationale afdeling og med indgående kendskab til byplanlægning i Afrika – præsentrede en række konsekvenser af den hastige urbanisering, der sker i mange dele af verden.

Jørgen Eskemose beskrev hvordan de fleste byer, inklusiv hovedstæder, i Afrika (og mange andre dele af verden) er uformelle, uregulerede boligområder uden byplanlægning. Han startede indlægget med et filmklip fra Maputo – et uformelt, ureguleret, illegalt boligområde, uden veje, kloakering, vejbelysning, dræning, osv. I Maputo lever 80% af befolkningen i sådanne områder.

I 2007 var der globalt set lige så mange mennesker, som boede i byer som på landet. Fremover vil flere og flere bo i byerne. I de fleste lande bor mindst 50% i byerne, i mange lande bor 60-60% i byerne. Byerne vil blive ved med at vokse.  Den væsentligste udvikling vil foregå i disse uregulerede områder, som ofte har karakter af slum. Disse repræsenterer en række udfordringer som yderligere er blevet forstærket af klimaforandringerne som rammer den fattige befolkning i byerne særligt hårdt.  Forekomsten af ekstreme klimaforhold som ekstreme temperaturer, oversvømmelser og cykloner er f.eks steget signifikant. Mange lande responderer med byfornyelse, bygning af veje, kloakker, genhusning, osv. Men disse tiltag, som ofte inkluderer, at hele bydele bulldozes væk, er ofte urealistiske og besværliggøres ved, at mange bliver boende.  Iflg. Jørgen Eskemose bør man i stedet starte med at acceptere, at man skal bevare i hvert fald 80% af den nuværende bygningsmasse, og forny bygningsmassen hen ad vejen.

Alle præsentationer findes på Ida Global Developments hjemmeside.