Vedtægter

Vedtægt for Ulandsfagligt Selskab

                    

§ 1.    Navn og område

Stk. 1. Selskabets navn er Ulandsfagligt  Selskab.

Stk. 2. Ulandsfagligt  Selskab er et fagteknisk selskab oprettet i henhold til Lov og

        vedtægter for IDA.

Stk. 3. Selskabets arbejdsområde er danske ingeniørers, ingeniørvirksomheders og

        institutioners deltagelse i det internationale bistands- og udviklingsarbejde,

        herunder specielt i den danske udviklingsbistand.

§ 2.    Formål

        Selskabets formål er at udvikle ingeniørfagets tværfaglige kompetencer vedrørende udviklingsforhold samt inden for selskabets faglige område at virke for medlemmernes efteruddannelse og kompetenceudbygning.

        Ulandsfagligt  Selskab er et landsdækkende selskab.

§ 3.    Medlemsforhold

Stk. 1.    Som medlemmer kan optages:

1.      Medlemmer og juniormedlemmer af IDA, der har udtrykt ønske herom.

        Medlemmer,  der ikke selv har meldt sig ind i en fagteknisk gruppering,

        kan efter retningslinier fastlagt af IDA, blive optaget i selskabet.

2.      Ikke-optagelsesberettigede  personer, der har særlig viden om eller tilknytning

        til selskabets arbejdsområde.  Ikke-optagelsesberettigede  personer betaler et

        kontingent, der fastsættes af IDAs Repræsentantskab.

3.      Erhvervsvirksomheder  og institutioner, der gennem videnskabelig, teknisk eller

        anden faglig virksomhed har en særlig tilknytning til selskabets arbejdsområde.

        IDAs Repræsentantskab fastsætter et minimumskontingent  herfor.

        Sådanne virksomheder eller institutioner kan udpege en repræsentant som

        medlem af selskabet. En sådan repræsentant skal opfylde betingelserne i pkt. 1

        eller 2.

Stk. 2. Bortset fra juniorer er alle medlemmer af selskabet, inkl. de i stk.1, pkt. 3 nævnte

    repræsentanter for virksomheder og institutioner,  stemmeberettigede  og valg-

    bare til selskabets bestyrelse;  dog kan kun medlemmer af IDA vælges til for-

    mand og næstformand.

Stk. 3. Udmeldelse sker ved henvendelse til IDA.

§ 4.    Ledelse

        Selskabets ledelse består af en formand, en bestyrelse og en generalforsamling.

§ 5.    Formand

Stk. 1. Generalforsamlingen vælger formanden ved almindelig stemmeflerhed.

        Valgperioden er 3 år, og genvalg kan ske én gang.

Stk. 2. Ved indtrædende vakance fungerer næstformanden indtil førstkommende

        generalforsamling.

Stk. 3. Formanden repræsenterer selskabet i forhold til IDA (ved forfald næstformanden).

§ 6.    Bestyrelse

Stk. 1. Bestyrelsen består af en formand samt en bestyrelse bestående af mindst 4 og højst 10 medlemmer og studiemedlemmer. Der kan højst vælges 2 studiemedlemmer som bestyrelsesmedlemmer. Studiemedlemmer kan ikke vælges som formand eller næstformand for et fagteknisk selskab. Bestyrelsen kan supplere sig med 1 eller 2 medlemmer og studiemedlemmer som observatører.

 

        Bestyrelsen kan supplere sig med 1 eller 2 juniormedlemmer som observatører.

Stk. 2. Generalforsamlingen  vælger bestyrelsen for 3 år ad gangen, således at ca. 1/3

        af bestyrelsens medlemmer er på valg hvert år. Genvalg er kun tilladt én gang. Valgene træder i kraft umiddelbart efter afslutningen af valget.

        Ved indtrædende vakance kan bestyrelsen supplere sig blandt medlemmerne indtil førstkommende generalforsamling.

Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, sekretær og kasserer.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 5  Referat fra bestyrelsesmøder tilgår IDA.

§ 7.    Generalforsamling

Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i tidsrummet 15. februar til 31. marts. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel og skal ske ved bekendtgørelse til medlemmerne – ved opslag på IDAs hjemmeside, via Ingeniøren eller på anden betryggende vis og med angivelse af dagsorden.

Stk. 2. Dagsordenen skal omfatte:

        •   Valg af dirigent

        •   Årsberetning

        •   Forelæggelse af selskabets årsregnskab til godkendelse og decharge

        •   Fremtidigt arbejde i selskabet samt budget for løbende år

        •   Beretning om IDA’s fagtekniske arbejde

        •   Indkomne forslag

        •   Valg af formand

        •   Valg af bestyrelsesmedlemmer

        •   Valg af kritisk revisor

        •   Eventuelt

Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4. Generalforsamlingen træffer sine afgørelser ved almindelig stemmeflerhed.

Stk. 5. Referat fra generalforsamlingen tilgår IDA.

Stk. 6. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst en 1/10 af selskabets stemmeberettigede medlemmer ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen kræver det.

        Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden og senest én måned efter, at bestyrelsen har modtaget henvendelsen.

§ 8.    Økonomi

Stk. 1. Til selskabets aktiviteter og drift ydes tilskud fra IDA.

Stk. 2. Generalforsamlingen  fastsætter kontingent efter § 3, stk. 1, pkt. 3.

Stk. 3. Bestyrelsen er ansvarlig for regnskabet, der føres af IDAs administration og

        kontrolleres af selskabets kasserer.  Senest den 15. februar skal regnskabet være revideret og underskrevet af den valgte kritiske revisor.

Stk. 4. IDA hæfter ikke for gæld, der er stiftet uden IDAs samtykke.

§ 9.  Optræden udadtil

Stk. 1. Selskabet kan inden for sit formål på egne vegne og i eget navn optræde udadtil, herunder udgive sit eget faglige tidsskrift, samt indbyde gæster og presse til møder.  Selskabet kan samarbejde med andre foreninger i Danmark eller i udlandet og vælge repræsentanter til andre foreningers eller organisationers ud-valg.

Stk. 2. Selskabet kan ikke kollektivt tilslutte sig nogen udenlandsk eller indenlandsk organisation uden godkendelse af Hovedbestyrelsen.

Stk. 3. Selskabet kan optræde som IDAs repræsentant i spørgsmål eller på arbejds-områder, hvor det er særlig bemyndiget hertil af Hovedbestyrelsen.

§ 10.   Vedtægtsændringer

        Forslag til ændringer i selskabets vedtægter kan behandles på en generalforsam-

        ling og vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Vedtægtsændringen

        skal for at være gyldig godkendes af Hovedbestyrelsen.

§ 11.   Fortolkning

        I spørgsmål, hvor denne vedtægt ikke er udtømmende, gælder IDAs vedtæg-

        ter.

§ 12.   Selskabets nedlæggelse

Stk. 1. Såfremt selskabets bestyrelse ønsker at nedlægge selskabet, skal forslaget om nedlæggelse behandles på en generalforsamling og vedtages med mindst 2/3

        af de mødte stemmeberettigede medlemmers stemmer. Den vedtagne nedlæggelse træder først i kraft efter godkendelse af Hovedbestyrelsen.

Stk. 2. Såfremt selskabets aktiviteter af IDA skønnes mangelfulde eller utilstrækkelige i forhold til selskabets formål, kan IDA efter forhandling med selskabets bestyrelse nedlægge dette.

Stk. 3. Ved nedlæggelse tilfalder selskabets midler IDA.

Ovenstående er vedtaget på Ulandsfagligt Selskabs generalforsamling den 26. februar 2001 og godkendt af  Hovedbestyrelsen den 14. juni 2001 til ikrafttræden den 26. februar 2001.

Ændring af § 7, stk. 1 og 3 er godkendt på selskabets generalforsamling den 17. marts 2003.

Ændring af § 6, stk. 1 er godkendt på selskabets generalforsamling den 17. marts 2011.

Ændring af § 7, stk. 3 er godkendt på selskabets generalforsamling den 17. marts 2011.